Home Games Utility Collab Team Academy
Discord Twitter Instagram LinkedIn

POLITYKA PRYWATNOŚCI GRY MOBILNEJ FAME GAMEEnglish Version

Ochrona danych osobowych i prywatności jest dla nas fundamentalna, dlatego w ramach tej polityki prywatności („Polityka”), spełniamy wobec Ciebie obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z zm.) („RODO”), a także przedstawiamy Ci bardziej szczegółowe informacje na temat wykorzystywanych plików cookie lub innych podobnych technologii w ramach gry mobilnej „FAME GAME” („Gra”).

 1. POLITYKA PRYWATNOŚĆI
  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest GAMEDEV TUBE sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (ul. Jana Kilińskiego 121C/192, 90-049 Łódź), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Wydział XX Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy, pod numerem KRS 0000887196, REGON: 388331348, NIP: 7252307345, kapitał zakładowy: 5.000 zł („Administrator”). Z Administratorem możesz się skontaktować pod następującym adresem poczty elektronicznej: hi@gdt.gg.
  2. Twoje dane osobowe (np. adres IP, informacje o aktywności w Grze, informacje o urządzeniu końcowym użytkownika, przybliżone położenie użytkownika, adres e-mail, adres portfela kryptowalutowego) będą przetwarzane na podstawie:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO (umowa), w celu zawarcia i wykonania umowy zawartej między Tobą a Administratorem;
   2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny) w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a w szczególności przepisów podatkowych lub rachunkowych;
   3. art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes), w związku z następującymi prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez Administratora lub przez stronę trzecią, w celu (i) prowadzenia działań marketingowych, analitycznych, statystycznych przez Administratora (np. prezentowanie Ci reklam i ofert, także dostosowywanych do Twoich zainteresowań); (ii) zapewnienia najwyższej jakości oraz bezpieczeństwa świadczonych usług; oraz (iii) ewentualnego dochodzenia roszczeń i obrony praw związanych z prowadzoną przez Administratora działalnością.
  3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów wskazanych w pkt 1.2 powyżej, w szczególności podanie danych osobowych jest konieczne, abyś mógł korzystać z Gry (zawarcie umowy z Administratorem).
  4. Nie podlegasz decyzjom opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołują wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływają.
  5. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów, z którymi Administrator współpracuje, takich jak dostawcy internetowych platform handlowych lub dostawcy usług informatycznych, prawnych, finansowych czy marketingowych. Dodatkowe informacje na temat naszych partnerów można uzyskać również w pkt 2.4 poniżej.
  6. Twoje dane osobowe są co do zasady przetwarzane w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej: „EOG”). Jednak w związku ze współpracą Administratora z podmiotami trzecimi w zakresie Gry, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państwa spoza EOG, w którym podmiot współpracujący z Administratorem utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania danych osobowych przy współpracy z Administratorem. W przypadku takiego przekazania danych, będzie ono następowało tylko w niezbędnym zakresie, związanym ze świadczeniem usług przez te podmioty na rzecz Administratora.
  7. W przypadku przekazywania danych osobowych do podmiotów mających siedzibę poza EOG, Administrator zapewnia stosowanie wymogów określonych w rozdziale 5 RODO, w tym zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń przekazania w postaci standardowych klauzul umownych przyjętych na mocy decyzji Komisji Europejskiej. Możesz uzyskać kopię zabezpieczeń danych osobowych przekazywanych poza EOG, kontaktując się z Administratorem pod adresem e-mail: hi@gdt.gg.
  8. Twoje dane osobowe są przetwarzane (i) w związku z zawartą umową między Tobą a Administratorem - przez czas trwania takiej umowy, (ii) w związku z działaniami marketingowymi, statystycznymi i analitycznymi – przez czas istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub strony trzeciej, ewentualnie do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Ponadto Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane przez czas niezbędny do (iii) realizacji obowiązków Administratora wynikających z obowiązujących przepisów prawa, oraz (iv) dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami. W zależności od zakresu danych osobowych i celów ich przetwarzania, Twoje dane osobowe są przechowywane przez różny okres. W każdym przypadku decyduje najdłuższy termin przechowywania.
  9. Przysługuje Ci prawo żądania: (i) dostępu do Twoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, (ii) sprostowania Twoich danych osobowych, (iii) usunięcia Twoich danych osobowych, (iv) ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, (v) przenoszenia Twoich danych osobowych (pod warunkiem, że przetwarzanie takich Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zawartej z Tobą umowy lub na podstawie Twojej zgody, (vi) sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
  10. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. W Rzeczypospolitej Polskiej takim organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  11. Gdy wybierzesz opcję logowania się do Gry za pośrednictwem kont dostarczanych przez odpowiednich dostawców zewnętrznych platform, możemy uzyskać Twoje dane osobowe odpowiednio od Facebooka, Google lub Apple. W takim przypadku pobierzemy od takiego dostawcy Twoje dane osobowe związane z korzystaniem z Gry, w szczególności takie jak imię, nazwisko, pseudonim i adres e-mail.
  12. W przypadku gdy Administrator wprowadzi taką funkcjonalność w ramach Gry, to za pośrednictwem Gry mogą być wysyłane do Ciebie powiadomienia typu „push” w szczególności w celu przekazywania Tobie informacji dotyczących Gry. Możesz w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu powiadomień, wyłączając je na poziomie swojego urządzenia, przy pomocy odpowiednich ustawień.
 2. PLIKI COOKIE I PODOBNE TECHNOLOGIE
  1. W ramach Gry mogą być wykorzystywane pliki typu cookie (małe pliki tekstowe, tzw. ciasteczka) lub inne technologie o funkcjonalności zbliżonej do plików cookies (dalej łącznie jako „Technologie”), które są zapisywane / wykorzystywane w ramach Twojego urządzenia końcowego w związku z korzystaniem z Gry.
  2. Technologie mogą umożliwiać nam zapewnienie prawidłowego działania Gry oraz realizację jej podstawowych funkcji. Mogą być wykorzystywane również przez nas lub przez naszych partnerów w celu przeprowadzania analizy korzystania ze Gry, dostosowania jej funkcjonalności do Twoich zainteresowań i prezentowania dopasowanych treści reklamowych.
  3. Technologie mogą zbierać różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych (nie pozwalają na Twoją identyfikację). Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać przypisane konkretnej osobie, a tym samym zostać uznane za dane osobowe. W stosunku do tego typu informacji stosuje się odpowiednio postanowienia Polityki dotyczące danych osobowych. W zakresie, w jakim zebrane informacje będą zawierać Twoje dane osobowe, podstawą ich przetwarzania przez nas jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
  4. Poza niezbędnymi Technologiami (które używane są w celu zagwarantowania prawidłowego działania Gry i bezpiecznego korzystania z niej – i na które nie potrzebujemy Twojej zgody), w ramach Gry mogą być wykorzystywane także inne Technologie, w tym także Technologie podmiotów trzecich, tzw. partnerów (np. w celach marketingowych, statystycznych lub analitycznych). Partnerzy w pewnych przypadkach mogą działać jako administratorzy Twoich danych osobowych.
  5. W wielu przypadkach Twoje urządzenie końcowe w sposób domyślny może dopuszczać przechowywanie / korzystanie z Technologii na urządzeniu końcowym. Konfiguracji ustawień Technologii, w tym ich usunięcia / zablokowania, możesz dokonać za pośrednictwem ustawień Twojego urządzenia końcowego. Ograniczenia dotyczące stosowania Technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Grze, uniemożliwić lub istotnie utrudnić prawidłowe korzystanie ze Gry, w tym może dojść do utraty Twoich postępów w Grze.
 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany w przyszłości Polityki - może to nastąpić m.in. z następujących ważnych powodów:
   1. zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną, wpływające na prawa i obowiązki Administratora lub użytkownika Gry;
   2. rozwój funkcjonalności lub usług elektronicznych podyktowany postępem technologii internetowej, w tym stosowanie / wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, mające wpływ na zakres Polityki.
  2. Administrator każdorazowo umieści w ramach Gry informacje o zmianach w Polityce. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki będzie się pojawiać z nową datą.
  3. Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 02.05.2022 r.