Home Games Utility Collab Team Academy
Discord Twitter Instagram LinkedIn

REGULAMIN GRY MOBILNEJ FAME GAME English Version

 1. DEFINICJE
  1. Bonus – nieodpłatna lub płatna usługa elektroniczna w postaci dodatkowych opcji / funkcji, które można wykorzystywać wyłącznie w ramach rozgrywki / korzystania z Gry zgodnie z Regulaminem, zasadami Gry i zasadami dot. danego Bonusu, w szczególności specjalne przedmioty, ulepszenia, funkcje itp. Szczegóły dotyczące Bonusów i ich funkcji są prezentowane w ramach Gry / prowadzonej rozgrywki;
  2. Fame Token – token wyemitowany w środowisku BEP20 (BNB CHAIN) pod adresem kontraktu: 0x28ce223853d123b52c74439b10b43366d73fd3b5, z którego Użytkownik może korzystać w Grze w ramach funckonalności. Emitentem Fame Token nie jest Usługodawca. Whitepaper tokenu znajduje się pod adresem: famemma.io/whitepaper;
  3. Gra – aplikacja mobilna pt. „FAME GAME” udostępniania Użytkownikowi przez Usługodawcę, przeznaczona do instalacji na posiadanym przez Użytkownika urządzeniu przenośnym i pozwalająca w szczególności na świadczenie Usług przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika na zasadach przewidzianych w Regulaminie;
  4. Konto – nieodpłatna usługa elektroniczna; oznaczony identyfikatorem telefonu lub identyfikatorem pobranym od Zewnętrznych Platform zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, pozwalający na korzystanie z Gry przez Użytkownika, w tym Usług świadczonych za jej pośrednictwem. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta automatycznie za każdym uruchomieniem Gry, oraz ma możliwość zapisania stanu Konta poprzez logowanie się za pośrednictwem Zewnętrznych Platform. W przypadku odinstalowania gry, Użytkownik traci dostęp do Konta, jeżeli nie skorzystał z możliwości powiązania Konta z Zewnętrzną Platformą. Usługodawca w zależności od swojej decyzji może udostępnić funkcjonalności, które umożliwiają odzyskanie dostępu do Konta po ponownej instalacji Gry, niezależnie od wcześniejszego powiązania Konta z Zewnętrzną Platformą;
  5. Login – indywidualna nazwa przypisana Użytkownikowi w ramach Gry, Użytkownik ma możliwość zmiany Loginu za pośrednictwem odpowiedniej funkcjonalności w ramach Gry;
  6. Portfel – dostarczana przez podmiot trzeci, akceptowana przez Usługodawcę w Grze aplikacja umożliwiająca przechowywanie posiadanych walut wirtualnych oraz tokenów, z której Użytkownik może korzystać w Grze na zasadach opisanych w Regulaminie;
  7. Okres Rozliczeniowy – oznaczony przedział czasu (np. 30 dni), objęty obowiązywaniem Umowy o Subskrypcję zawartej na czas nieoznaczony, w którym Użytkownik korzysta z Subskrypcji; pierwszy Okres Rozliczeniowy rozpoczyna się w dniu potwierdzenia przez Usługodawcę przyjęcia Zamówienia;
  8. Regulamin / Umowa – niniejszy dokument, który określa w szczególności zasady korzystania z Gry przez Użytkowników, w tym Usług świadczonych za jej pośrednictwem, zasady składania Zamówień, prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkowników; niniejszy dokument jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  9. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
  10. Subskrypcja – odpłatna usługa elektroniczna obejmująca cykliczne udostępnianie Użytkownikowi przez Usługodawcę Bonusów, zgodnie z wybranym pakietem Subskrypcji. Subskrypcja wiąże się z pobieraniem okresowych płatności;
  11. Treści – elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Grze, obiekty, postacie, dialogi, grafiki, logotypy, animacje), w tym utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane w ramach Gry przez Usługodawcę;
  12. Umowa o Subskrypcję – umowa zawarta między Usługodawcą a Użytkownikiem obejmująca świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika Subskrypcji na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie;
  13. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika w ramach Gry, na zasadach określonych w Regulaminie;
  14. Usługodawca - GAMEDEV TUBE sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (ul. Jana Kilińskiego 121C/192, 90-049 Łódź), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Wydział XX Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy, pod numerem KRS 0000887196, REGON: 388331348, NIP: 7252307345, kapitał zakładowy: 5.000 zł, e-mail: hi@gdt.gg;
  15. Użytkownik - osoba fizyczna działająca w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, która w chwili rozpoczęcia korzystania z Gry ukończyła co najmniej 13 lat. Użytkownik będący osobą fizyczną o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, oświadcza, że jego przedstawiciel ustawowy zapoznał się z Regulaminem i zaakceptował jego postanowienia oraz nie zgłasza zastrzeżeń do uzyskania przez Użytkownika dostępu do Gry, w tym Usług świadczonych za jej pośrednictwem. Użytkownik jest zobowiązany przedstawić odpowiednią zgodę przedstawiciela ustawowego na żądanie Usługodawcy;
  16. Wymagania Techniczne – urządzenie końcowe posiadające system Android lub iOS w aktualnie istniejącej wersji; 1 GB pamięci RAM; procesor graficzny musi obsługiwać OpenGL ES 3.0 lub wyżej;ok. 150 mb wolnej pamięci na urządzeniu.
  17. Zamówienie – oświadczenie woli składane Usługodawcy przez Użytkownika, w szczególności w formie elektronicznej, określające wybraną Usługę lub Usługi, co do których Użytkownik składa wolę zawarcia odpowiedniej umowy na zasadach przewidzianych w Regulaminie;
  18. Zewnętrzna Platforma – platforma, serwis, zespół połączonych ze sobą stron internetowych, prowadzony przed podmiot trzeci (np. Facebook, Google).
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna dla rozpoczęcia korzystania z Gry, w tym Usług świadczonych za jej pośrednictwem.
  2. Użytkownikiem może być wyłącznie osoba fizyczna działająca w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, która w chwili rozpoczęcia korzystania z Gry ukończyła co najmniej 13 lat. Użytkownik będący osobą fizyczną o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, oświadcza, że jego przedstawiciel ustawowy zapoznał się z Regulaminem i zaakceptował jego postanowienia oraz nie zgłasza zastrzeżeń do uzyskania przez Użytkownika dostępu do Gry, w tym Usług świadczonych za jej pośrednictwem. Użytkownik jest zobowiązany przedstawić odpowiednią zgodę przedstawiciela ustawowego na żądanie Usługodawcy.
  3. Korzystanie z Gry, w tym Usług świadczonych za jej pośrednictwem, wymaga spełnienia minimalnych Wymagań Technicznych przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik. W celu korzystania z niektórych Usług świadczonych za pośrednictwem Gry, konieczne jest połączenie z Internetem. Brak spełnienia Wymagań Technicznych uniemożliwia korzystanie z Gry, w tym Usług świadczonych za jej pośrednictwem. Wymagania Techniczne mogą ulegać zmianie, w szczególności w związku z ciągłym rozwojem Gry.
  4. Korzystanie z Gry, w tym Usług świadczonych za jej pośrednictwem, może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z Internetem (opłata za przesyłanie danych), zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Użytkownik.
  5. Usługi są świadczone drogą elektroniczną, a tym samym wiążą się z typowymi zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych przez Internet, takimi jak rozpowszechnienie danych Użytkownika, uzyskiwanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione lub utrata danych Użytkownika. Strony zobowiązane są podejmować działania mające na celu minimalizację tych ryzyk. Usługodawca w szczególności poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, o których mowa w niniejszym Regulaminie, a Użytkownik poprzez nieudostępnianie danych umożlwiających korzystanie z Gry (np. danych do logowania) osobom nieupoważnionym.
  6. Usługodawca może powierzyć wykonywanie swoich poszczególnych obowiązków lub bieżącą obsługę Usługi podwykonawcom. Usługodawca dokłada starań, aby pozostawało to bez wpływu na zakres oraz jakość Gry, w tym Usług.
  7. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
   1. korzystania z Gry, w tym Usług świadczonych za jej pośrednictwem, zgodnie z jej przeznaczeniem, w sposób niezakłócający funkcjonowania Gry lub Usługodawcy, a także w sposób zgodny z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, a także przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;
   2. podawania w ramach korzystania z Gry, w tym Usług świadczonych z jej pośrednictwem, prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Użytkownika, a także do bieżącej aktualizacji danych, w szczególności w zakresie koniecznym dla prawidłowej działania Gry, w tym realizacji Usług;
   3. niestosowania oraz nieuczestniczenia w stosowaniu (bezpośrednio lub pośrednio) oprogramowania do automatyzacji, botów, lub innych technologii o analogicznym / zbliżonym działaniu, których celem jest modyfikowanie lub zakłócanie działania Gry, w tym Usług, lub działalność Usługodawcy;
   4. niepodejmowania jakichkolwiek czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności (pośrednio lub bezpośrednio) mających na celu modyfikację Gry, w tym Usług, lub wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika;
   5. niepodejmowania jakichkolwiek działań zmierzających do wywołania negatywnego wpływu na doświadczenia innych Użytkowników podczas korzystania z Gry, w tym Usług, uzyskania nieuczciwej przewagi nad innymi Użytkownikami, manipulowania rankingami / zestawieniami w ramach Gry;
   6. nierozsyłania oraz nieumieszczania w ramach Gry niezamówionej informacji handlowej lub jakichkolwiek treści naruszających obowiązujące przepisy prawa, (zakaz umieszczania treści bezprawnych);
   7. nieprowadzenia jakiejkolwiek działalności reklamowej, komercyjnej lub promocyjnej, w związku z korzystaniem z Gry, w tym Usług, bez odpowiedniej zgody Usługodawcy wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności;
   8. niepodejmowania działań zmierzających do odtworzenia kodu źródłowego jakiegokolwiek oprogramowania wykorzystywanego w ramach Gry oraz Usług.
  8. Usługodawca może ze względów technicznych oraz rozwojowych czasowo wyłączyć Grę lub niektóre Usługi / funkcjonalności w celu ich ulepszenia, dodawania nowych funkcjonalności lub przeprowadzenia konserwacji. Usługodawca dołoży starań, aby każdorazowo poinformać Użytkowników o czasowym wyłączeniu Gry lub niektórych Usług / funkcjonalności poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu w ramach Gry.
 3. GRA / USŁUGI
  1. Usługodawca na zasadach opisanych w Regulaminie za pośrednictwem Gry może świadczyć na rzecz Użytkowników następujące Usługi:
   1. Konto;
   2. możliwość prowadzenia rozgrywki;
   3. Bonusy;
   4. Subskrypcja;
   5. umożliwienie składania Zamówień (zakupienie Bonusu / Subskrypcji);
   6. umożliwienie korzystania z Portfela, Fame Token podczas gry oraz zdobywanie Fame Token w ramach rozgrywki.
  2. Umowa w zakresie Konta oraz prowadzenia rozgrywki zostaje zawarta na czas nieoznaczony w chwili założenia (rejestracji) Konta. Umowa w zakresie Bonusu zostaje zawarta w chwili potwierdzenia przez Usługodawcę przyjęcia Zamówienia i uważana jest za wykonaną w momencie, gdy Bonus został udostępniony Użytkownikowi w sposób umożliwiający wykorzystanie go w ramach rozgrywki. Umowa o Subskrypcję zostaje zawarta na czas nieoznaczony w chwili potwierdzenia przez Usługodawcę przyjęcia Zamówienia.
 4. ZAŁOŻENIE KONTA
  1. Prowadzenie przez Użytkownika rozgrywki jest możliwe po rejestracji / założeniu Konta przez Użytkownika bezpośrednio w ramach Gry lub za wykorzystaniem Zewnętrznych Platform, jeżeli taka opcja została udostępniona przez Usługodawcę. Użytkownik może posiadać wyłączenie jedno Konto i nie ma prawa udostępniać (w tym także sprzedawać, wynajmować, użyczać) Konta innym Użytkownikom. Bez dokonania rejestracji / założenia Konta Użytkownik ma możliwość korzystania z Gry jedynie w ograniczonym zakresie, co wiąże się z tym, że cześć Usług może nie być dostępna.
  2. Do rejestracji / założenia Konta bezpośrednio w ramach Gry konieczne jest złożenie za pośrednictwem odpowiedniego przycisku oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu, oraz zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych.
  3. Do rejestracji / założenia Konta za pośrednictwem Zewnętrznych Platform, jeżeli taka opcja została udostępniona przez Usługodawcę, konieczne jest zalogowanie się przez Użytkownika w ramach Zewnętrznej Platformy, a następnie złożenie oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu, oraz zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w takiej sytuacji, poza Regulaminem, wiążą go także odpowiednie regulaminy / warunki korzystania Zewnętrznej Platformy, za pośrednictwem której dokonał rejestracji / założenia Konta w Grze.
  4. Użytkownik zobowiązuje się do tego, aby wybrany przez niego Login nie miał charakteru nieprzyzwoitego, obraźliwego lub dyskryminującego, a także nie naruszał powszechnie obowiązującego prawa oraz praw osób trzecich.
  5. W ramach Konta mogą być przechowywane różnego typu informacje, w szczególności dotyczące postępów w rozgrywce, posiadanych Bonusów, danych Użytkownika.
  6. Usługodawca ma prawo do wprowadzania zmian w ramach Konta danego Użytkownika w celu zapewnienia bezpieczeństwa, prawidłowego korzystania z Gry, w tym Usług, oraz usunięcia jakichkolwiek treści naruszających obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu.
 5. BONUSY I SUBSKRYPCJA
  1. Użytkownicy mogą korzystać z Bonusów, zdobywać Bonusy w ramach rozgrywki lub zakupić je od Usługodawcy na zasadach opisanych w niniejszym punkcie Regulaminu.
  2. Użytkownicy, który założyli Konto mają możliwość składania Zamówień. Złożenie Zamówienia przez Użytkownika stanowi ofertę zawarcia Umowy w zakresie Bonusu lub Umowy o Subskrypcję na zasadach określonych w Regulaminie i wyświetlanych w ramach Gry lub w ramach sklepów internetowych z aplikacjami mobilnymi (np. Apple App Store, Google Play lub Sklep Play).
  3. Szczegółowe informacje dotyczące w szczególności opłat za Bonusy / Subskrypcję oraz sposobach płatności są prezentowane w ramach Gry lub w ramach sklepów internetowych z aplikacjami mobilnymi (np. Apple App Store, Google Play lub Sklep Play).
  4. Użytkownik jest zobowiązany do opłacania Zamówienia z góry. W przypadku Umowy o Subskrypcję, płatności należne Usługodawcy od Użytkownika pobierane są cyklicznie oraz automatycznie, wraz z rozpoczęciem danego Okresu Rozliczeniowego. Dokonanie płatności następuje poprzez obciążenie środka płatności, którym w tym celu posługuje się Użytkownik, kwotą odpowiadającą opłacie należnej za dany Okres Rozliczeniowi. Płatności pobierane są do momentu rozwiązania Umowy / Umowy o Subskrypcje lub skutecznego odstąpienia od Umowy / Umowy o Subskrypcję. Za datę uiszczenia opłaty uznaje się dzień uznania na rachunku bankowym Usługodawcy.
  5. Użytkownik może złożyć Zamówienie w następujących krokach:
   1. wybór określonego Bonusów / Subskrypcji;
   2. zapoznanie się z podsumowaniem Zamówienia, które zawiera w szczególności informacje o wybranych Bonusach / Subskrypcji oraz opłacie jaką należy uiścić / uiszczać na rzecz Usługodawcy;
   3. wybór sposobu płatności;
   4. przesłanie Zamówienia za pomocą kliknięcia odpowiedniego przycisku;
   5. w celu zrealizowania płatności, Użytkownik może zostać przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu dokonania płatności.
  6. Po zweryfikowaniu Zamówienia, w szczególności jego prawidłowości, Usługodawca potwierdza przyjęcie oferty za pomocą odpowiednich narzędzi komunikacyjnych w ramach Gry, a następnie udostępnia Użytkownikowi Bonusy / uruchamia Subskrypcję, zgodnie z danym Zamówieniem. Jeżeli Zamówienie jest złożone w sposób nieprawidłowy (np. zawiera braki lub jest niezgodnie z postanowienia Regulaminu), Usługodawca ma prawo odmówić przyjęcia oferty, o czym poinformuje Użytkownika za pomocą odpowiednich narzędzi komunikacyjnych w ramach Gry.
  7. W przypadku gdy Użytkownik złożył Zamówienie będąc zalogowanym w Grze za pośrednictwem Zewnętrznych Platform, Bonus / Subskrypcja są przypisane do Konta danego Użytkownika. Użytkownik w żadnym przypadku nie ma prawa udostępniać lub sprzedawać Bonusu / Subskrypcji innym Użytkownikom. Użytkownikowi w żadnym przypadku nie przysługuje prawo żądania od Usługodawcy wymiany Bonusów na pieniądze lub jakiekolwiek inne korzyści, w tym w formie rzeczowej. Bonusy nie mają jakiejkolwiek wartości poza Grą.
  8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za żaden Bonus, który został wydany, utracony, wykorzystany lub usunięty na skutek działania / zaniechania Użytkownika, niezgodnego z Regulaminem, zasadami Gry lub zasadami dot. danego Bonusu.
  9. Jeżeli informacje o Bonusie przedstawione Użytkownikowi przed zdobyciem lub zakupieniem Bonusu nie wskazują na ograniczenia czasowe wykorzystania Bonusu, Użytkownik ma prawo wykorzystać Bonus w dowolnym czasie do dnia rozwiązania Umowy lub skutecznego odstąpienia od Umowy. Bonusy wygasają w momencie ich wykorzystania, rozwiązania Umowy lub skutecznego odstąpienia od Umowy. W przypadku ponownego zawarcia Umowy, Użytkownikowi nie przysługuje prawo żądania przyznania wygaszonych uprzednio Bonusów.
  10. Usługodawca ma prawo do odpowiedniego modyfikowania / usunięcia Bonusów. Usługodawca, aby umożliwić Użytkownikom wykorzystanie zakupionych Bonusów, które nie zostały jeszcze wykorzystane, poinformuje Użytkowników o planowanych zmianach na zasadach analogicznych do tych, które są przewidziane w ust. 11.2 Regulaminu.
 6. KORZYSTANIE Z PORTFELA I FAME TOKEN W GRZE
  1. Usługodawca umożliwia nieodpłatne połączenie oraz odłączenie Portfela Użytkownika z Grą celem korzystania z posiadanych przez Użytkownika na Portfelu Fame Token podczas rozgrywki.
  2. Użytkownik ma prawo nieodpłatnie korzystać z posiadanych w Portfelu Fame Token podczas rozgrywki zgodnie z zasadami Gry oraz zgodnie z ust. 6.3. poniżej. W tym celu Użytkownik jednak musi połączyć Portfel z Grą w ramach dostępnej opcji w Grze.
  3. Usługodawca podczas rozgrywki nie pobiera od Użytkowników Fame Tokenów, jednakże posiadanie określonej liczby Fame Token przez Użytkownika może umożliwić korzystanie z określonych Bonusów w Grze.
  4. Usługodawca nie przyjmuje płatności za jakiekolwiek Usługi w Fame Token, ani nie pobiera od Użytkowników Fame Tokenów za jakiekolwiek Usługi. Użytkownikowi w żadnym przypadku nie przysługuje prawo żądania od Usługodawcy wymiany Fame Tokenów na pieniądze lub jakiekolwiek inne korzyści, w tym w formie rzeczowej czy też Bonusy.
  5. Połączenie/odłączenie Portfela z Grą oraz korzystanie z Fame Token w sposób opisany w Regulaminie i zasadach Gry nie jest konieczne do prowadzenia rozgrywki w Grze, stanowi jej dodatkową funkcjonalność.
  6. Usługodawca może umożliwić zdobycie w ramach rozgrywki, zgodnie z zasadami Gry, określonej liczby Fame Token, które następnie mogą zostać przesłane na Portfel Użytkownika przez podmiot trzeci, za co jednak Usługodawca nie bierze odpowiedzialności. Powyższą funkcjonalność Usługodawca może uzależnić od skorzystania przez Użytkownika z określonego przez Usługodawcę płatnego Bonusu. Niniejsza funkcjonalność może w każdym czasie zostać wyłączona przez Usługodawcę, czego Użytkownik ma pełną świadomość i akceptuje.
  7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za żaden Fame Token, w tym w szczególności za Fame Token, który został przesłany na Portfel Użytkownika. Usługodawca nie jest emitentem Fame Tokena, nie gwarantuje jego ceny, właściwości lub innych cech poza możliwością wykorzystania Fame Token w Grze w sposób opisany w Regulaminie
 7. LICENCJA
  1. Wszelkie prawa do Gry oraz Treści umieszczanych w ramach Gry podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom współpracującym z Usługodawcą.
  2. Usługodawca udziela Użytkownikowi niewyłącznej, niezbywalnej, niepodlegającej sublicencjonowaniu, odwołalnej licencji do Gry oraz Treści w zakresie koniecznym do prawidłowego korzystania z Gry, w tym Usług świadczonych za jej pośrednictwem, zgodnie z jej przeznaczeniem, na terenie całego świata, w okresie obowiązywania Umowy. Licencja obejmuje następujące pole eksploatacji – zapisywanie na urządzeniu Użytkownika w celu korzystania z Gry, w tym Usług świadczonych za jej pośrednictwem, za pośrednictwem Internetu, w zakresie określonym Regulaminem. Korzystanie z Gry oraz Treści w szerszym zakresie wymaga uprzedniej zgody Usługodawcy wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
  3. Udzielenie licencji nie powoduje utraty jakichkolwiek praw przez Usługodawcę, w szczególności praw autorskich, do Gry oraz Treści, jak również nie powoduje nabycia jakichkolwiek praw przez Użytkownika, a jedynie stanowi upoważnienie do korzystania z Gry, w tym Usług świadczonych za jej pośrednictwem, oraz Treści, w zakresie wyraźnie objętym Regulaminem.
  4. Z chwilą przesłania przez Użytkownika komunikacji, dźwięków, obrazów i innych treści w ramach Gry, w tym Usług świadczonych za jej pośrednictwem, Użytkownik udziela Usługodawcy podlegającej sublicencjonowaniu, nieodpłatnej licencji na te treści, na terenie całego świata. Licencja obejmuje wszystkie pola eksploatacji znane w dniu zawarcia Umowy, w szczególności:
   1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania treści – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy treści, w tym techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
   2. w zakresie rozpowszechniania treści w sposób inny niż określony w pkt 7.4.1 powyżej, udostępnianie treści w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp za pośrednictwem sieć Internet w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
  5. Licencja, o której mowa w ust. 7.4 powyżej jest udzielana na czas nieoznaczony i Użytkownik zobowiązuje się jej nie wypowiadać. Licencja jest niezbędna, aby umożliwić Użytkownikom przesyłanie treści w ramach korzystania z Gry, w tym Usług świadczonych za jej pośrednictwem. Rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy niezależnie do przyczyn, nie powoduje wygaśnięcia licencji, o której mowa w ust. 7.4 powyżej. Rozwiązanie licencji udzielonej Usługodawcy przez Użytkownika wymaga odrębnych ustaleń między stronami w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Niniejszy ustęp nie uchybia uprawnieniom Użytkownika, które wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności dot. ochrony wizerunku oraz danych osobowych.
  6. Użytkownik udziela Usługodawcy zezwolenia do korzystania i rozporządzania utworami zależnymi, które powstaną z wykorzystaniem treści, o których mowa w ust. 7.4 powyżej.
  7. Użytkownik zobowiązuje się, że treści, o których mowa w ust. 7.4 powyżej, nie naruszają żadnych przepisów obowiązującego prawa, praw osób trzecich oraz są wolne od jakichkolwiek niebezpiecznych kodów / oprogramowań. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialności za przesyłane przez siebie treści.
 8. DANE OSOBOWE
  1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych Użytkowników. Usługodawca przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności przepisami RODO.
  2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne w celu korzystania z Gry, w tym Usług świadczonych za jej pośrednictwem.
  3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników znajdują się w Polityce Prywatności.
 9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  1. Użytkownik, który zawarł z Usługodawcą umowę na odległość może od niej odstąpić w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów innych niż te przewidziane przepisami prawa.
  2. Do zachowania terminu wystarczy złożenie przez Użytkownika oświadczenia Usługodawcy przed jego upływem. Użytkownik może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od umowy na odległość oraz umieści informacje niezbędne do zidentyfikowania Użytkownika. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać przesłane na następujący adres e-mail: hi@gdt.gg. Usługodawca może umożliwiać także inne sposoby przesłania oświadczenia o odstąpieniu (np. odpowiedni formularz w ramach Gry lub z wykorzystaniem funkcjonalności sklepów internetowych z aplikacjami mobilnymi).
  3. Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
  4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą podmiotu, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy (np. w przypadku wykorzystania w ramach rozgrywki Bonusu przed upływem terminu odstąpienia od umowy) oraz o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą podmiotu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  6. Jeżeli na wyraźne żądanie Użytkownika, Usługodawca rozpoczął świadczenie usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (np. usługa w postaci Subskrypcji), w przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia, Użytkownik będzie zobowiązany do zapłaty za świadczenie spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia.
 10. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby świadczone usługi były najwyższej jakości. Niezależnie od powyższego, Użytkownik ma prawo do nieodpłatnego zgłoszenia reklamacji dotyczącej w szczególności niewykonania lub nienależytego wykonania usług świadczonych przez Usługodawcę na podstawie Regulaminu.
  2. Reklamacje związane z Grą, w tym Usługami, można składać na adres e-mail: hi@gdt.gg. W zgłoszeniu reklamacji należy opisać przyczyny reklamacji, żądanie Użytkownika oraz informacje pozwalające zidentyfikować Użytkownika.
  3. Usługodawca rozpatruje reklamacje spełniające wymogi określone w ust. 10.1-2 powyżej w terminie do 14 dni od dnia ich otrzymania oraz informuje Użytkownika o wyniku ich rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacjach dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Usługodawca zwraca się do Użytkownika, przed ich rozpatrzeniem, o ich uzupełnienie. Brak odpowiedzi na reklamację w powyższym terminie nie jest tożsamy z jej uznaniem.
  4. Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską. Pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Niniejszy ustęp ma charakter informacyjny i nie stanowi zobowiązania Usługodawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie Usługodawcy o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez Usługodawcę na papierze lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Użytkownika reklamacji spór nie został rozwiązany.
 11. ROZWIĄZANIE UMOWY
  1. Użytkownik w każdym czasie może bez podawania przyczyn wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, z zastrzeżeniem, że w przypadku wypowiedzenia Umowy w trakcie trwania Okresu Rozliczeniowego związanego z zawarciem przez Użytkownika Umowy o Subskrypcję, skutek wypowiedzenia następuje z końcem danego Okresu Rozliczeniowego, za który została uiszczona płatność przez Użytkownika i dotycz także Umowy o Subskrypcję.
  2. Użytkownik może w każdym czasie bez podawania przyczyn wypowiedzieć Umowę o Subskrypcję. Umowa o Subskrypcję ulegnie rozwiązaniu z końcem danego Okresu Rozliczeniowego, za który została uiszczona płatność przez Użytkownika. Umowa o Subskrypcję ulega także rozwiązaniu w przypadku niemożliwości pobrania płatności za kolejny Okres Rozliczeniowy wraz z końcem poprzedniego Okresu Rozliczeniowego.
  3. Usługodawca może w każdym czasie wypowiedzieć Umowę, w tym także Umowę o Subskrypcję, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, że w przypadku wypowiedzenia Umowy, w tym Umowy o Subskrypcję, w trakcie Okresu Rozliczeniowego, skutek wypowiedzenia następuje z końcem danego Okresu Rozliczeniowego, za który została uiszczona płatność przez Użytkownika, w następujących przypadkach:
   1. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie, lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
   2. zmiana sposobu funkcjonowania Gry, w tym Usług świadczonych za jej pośrednictwem, spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacja Wymagań Technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
   3. zmiana sposobu funkcjonowania Gry, w tym Usług świadczonych za jej pośrednictwem, poprzez wprowadzenie nowych Usług, ich modyfikację lub wycofanie przez Usługodawcę dotychczasowych Usług / funkcjonalności objętych Regulaminem;
   4. zmiana zakresu lub sposobu świadczenia usług przez podmioty współpracujące z Usługodawcą poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez te podmioty dotychczasowych funkcjonalności lub usług, wpływające na wzajemne prawa i obowiązki pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą
  4. W przypadku wypowiedzenia Umowy, w tym Umowy o Subskrypcję, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu jakichkolwiek opłat uiszczonych przez Użytkownika, chyba że powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu stanowią inaczej.
  5. Mając na uwadze szczególną dbałość Usługodawcy o prawidłowe funkcjonowanie Gry, w tym Usług świadczonych za jej pośrednictwem, przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, bezpieczeństwo oraz interes Użytkowników Usługodawca jest uprawniony do natychmiastowego ograniczenia Użytkownikowi dostępu do Gry, w tym Usług świadczonych za jej pośrednictwem, a także do wypowiedzenia Umowy, w także Umowy o Subskrypcję, z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia, w następujących przypadkach:
   1. Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, w szczególności pkt 2.7 Regulaminu;
   2. działanie Użytkownika jest oczywiście sprzeczne z zasadami i celem Gry, w tym Usług świadczonych za jej pośrednictwem;
   3. działanie Użytkownika jest sprzeczne z normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeżeli narusza prawa osób trzecich.
  6. Z dniem rozwiązania Umowy uprawnienia Klienta do korzystania z Gry oraz Usług wygasają. Po upływie tego terminu Użytkownik traci dostęp do Konta, w tym zawartych w nim informacji i danych.
  7. Usługodawca swoje oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy lub Umowy o Subskrypcję przekazuje poprzez wyświetlenie stosownego komunikatu w ramach Gry (np. w ramach Konta). Użytkownik swoje oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy lub Umowy o Subskrypcję kieruje na następujący adres e-mail: hi@gdt.gg. Usługodawca może umożliwiać także inne sposoby przesłania oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy lub Umowy o Subskrypcję (np. odpowiedni przycisk / formularz w ramach Gry lub z wykorzystaniem funkcjonalności sklepów internetowych z aplikacjami mobilnymi).
 12. ZMIANA REGULAMINU
  1. Usługodawca może dokonać zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z przyczyn wskazanych w ust. 11.3 Regulaminu.
  2. Usługodawca informuje o zmianach Regulaminu, poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu w Grze, co strony uznają za wprowadzenie informacji o zmianie Regulaminu do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Użytkownik mógł zapoznać się z jej treścią.
  3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w z upływem 30 dni od poinformowania o zmianach, zgodnie z ust. 11.2 powyżej. Użytkownik ma prawo wypowiedzenia Umowy lub Umowy o Subskrypcji, w terminie 30 dni od poinformowania o zmianie Regulaminu
 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 02.05.2022 r. Treść Regulaminu jest udostępniana bezpłatnie w ramach Gry.
  2. Prawem właściwym dla Umowy, w tym Umowy o Subskrypcję, jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami właściwymi są sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
  3. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Użytkowników przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, dlatego wszelkie ewentualne wątpliwości Usługodawca tłumaczy na korzyść Użytkownika

Załącznik nr 1 - Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: GAMEDEV TUBE SP. Z O.O. ul. Jana Kilińskiego 121C/192, 90-049 Łódź e-mail: hi@gdt.gg

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej

Data

(*) Niepotrzebne skreślić