Home Games Utility Collab Team Academy
Discord Twitter Instagram LinkedIn

REGULAMIN KONKURSÓW MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Niniejszy regulamin określa warunki udziału i przeprowadzenia konkursów („Konkurs”).
  2. Organizatorem Konkursu jest spółka BEM Operations Limited z siedzibą przy Level 3, Tagliaferro Business Center, Gaiety Lane, Sliema SLM1551, Malta, wpisana do Maltańskiego Rejestru Spółek pod numerem C70387, o kapitale zakładowym 4,000.000,00 EUR ("Betclic").
  3. Organizator przeprowadza Konkurs za pośrednictwem mediów społecznościowych: Facebook, Twitter, Instagram oraz YouTube („Portal”), na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz na warunkach każdorazowo szczegółowo określonych w komentarzu do posta lub tweeta konkursowego („Szczegóły Konkursu”).
  4. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany, administrowany czy w inny sposób związany z Portalem.
 2. WARUNKI UCZESTNICTWA
  1. Możliwość udziału w Konkursie podlega zapisom punktu 3 Regulaminu urządzania zakładów przez sieć Internet za pośrednictwem strony internetowej www.betclic.pl. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która posiada miejsce zamieszkania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest posiadanie profilu na Portalu oraz spełnienie pozostałych warunków opisanych w Szczegółach Konkursu.
  3. Udział w Konkursie oznacza akceptację przez uczestnika Konkursu („Uczestnik”) niniejszego regulaminu, Szczegółów Konkursu, potwierdzenie spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie oraz wyrażenie zgody na publikację przez Betclic imienia, nazwiska bądź nazwy posiadanego przez Uczestnika profilu na Portalu, w celu opublikowania informacji o wygranej w Konkursie.
 3. ZASADY ORAZ PRZEBIEG KONKURSU
  1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić warunki opisane w Szczegółach Konkursu.
  2. Wyłonienie zwycięzcy bądź zwycięzców następuje na zasadach opisanych w Szczegółach Konkursu.
  3. Informacja o czasie trwania Konkursu zostanie opublikowana na Portalu wSzczegółach Konkursu.
  4. Zastrzega się prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z niniejszym regulaminem, Szczegółami Konkursu, dobrymi obyczajami lub przepisami prawa.
  5. Udział w danym Konkursie możliwy jest wyłącznie raz.
  6. Zabrania się udziału w Konkursie w imieniu osób trzecich.
  7. Uczestnictwo w danym Konkursie jest ściśle imienne i ograniczone do jednego udział na gospodarstwo domowe.
 4. NAGRODY
  1. Informacja dotycząca liczby możliwych zwycięzców oraz przysługujących nagród zostanie opublikowana na Portalu w Szczegółach Konkursu.
  2. W celu przyznania nagrody, Betclic może skontaktować się ze zwycięzcami drogą poczty elektronicznej i/lub za pośrednictwem Portalu.
  3. Lista zwycięzców zostanie opublikowana na Portalu [najpóźniej 48h] po zakończeniu Konkursu.
  4. Nagrody rzeczowe zostaną przekazane w terminie 2 miesięcy od daty ogłoszenia listy zwycięzców.
  5. Jednemu zwycięzcy w danym Konkursie przysługuje wyłącznie jedna nagroda.
  6. Nie istnieje możliwość przeniesienia nagrody na osobę trzecią.
  7. W przypadku, gdy nagrodą w Konkursie jest bonus do wykorzystania na stronie internetowej www.betclic.pl, Uczestnik, przed uzyskaniem możliwości dokonania wypłaty nagrody, zobowiązany jest, w ciągu 7 dni od dnia przyznania nagrody, do zawarcia i rozliczenia zakładów o minimalnym kursie 2.00 w kwocie równej sześciokrotności uzyskanej nagrody.
  8. Nagroda nie może zostać zwrócona ani zamieniona na inne przedmioty lub usługi, niezależnie od jej wartości, a także nie może zostać przedmiotem przyznania ekwiwalentu finansowego.
  9. W przypadku, gdy Uczestnik nie zamierza lub nie może wejść w posiadanie nagrody, nie będzie mu przysługiwać rekompensata.
  10. Żadna forma rekompensaty nie przysługuje w przypadku, gdy nagrody, nie mogą zostać dostarczone z przyczyn obiektywnych.
  11. Wydatki osobiste, koszty transportu, zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia itp., które nie zostały jednoznacznie uwzględnione w ramach nagrody, obciążają wyłącznie Uczestników w przypadku, gdy nagroda bądź jej odbiór pociągają za sobą konieczność podróży
  12. Wszelkie uczestnictwo niezgodne z niniejszym regulaminem oraz Szczegółami Konkursu nie zostanie uwzględnione i pociągnie za sobą jego unieważnienie, a w konsekwencji anulowanie przyznania ewentualnej nagrody.
 5. REKLAMACJE
  1. Reklamacje dotyczące Konkursu należy składać drogą elektroniczną na adres email: pomoc@betclic.pl w terminie 14 dni od momentu publikacji przez Betclic listy zwycięzców.
  2. Uczestnik składa reklamację z podaniem imienia, nazwiska, nazwy profilu na Portalu oraz powodu reklamacji.
  3. Reklamacja rozpatrywana jest w ciągu 21 dni od daty jej wniesienia przez Uczestnika, a Uczestnik powiadamiany jest o decyzji Betclic w związku ze złożoną reklamacją drogą elektroniczną na adres email, z którego została wysłana reklamacja.
 6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  1. Uczestnik poprzez wzięcie udziału w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby realizacji postanowień niniejszego regulaminu oraz Szczegółów Konkursu, w szczególności przyznania nagrody. Dane Uczestnika 3 przetwarzane będą przez Betclic wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursui wyłonienia zwycięzców.
  2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Betclic. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu pozyskiwanych danych osobowych, celu a także sposobu ich przetwarzania oraz praw przysługujących Użytkownikowi dostępne są w polityce prywatności zamieszczonej na stronie internetowej www.betclic.pl.
 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Konkurs nie jest organizowany z udziałem ani też wspierany przez właściciela Portalu.
  2. Szczegóły Konkursu dostępne są w Portalu przez cały okres trwania danego Konkursu.
  3. Uczestnicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za ważność i poprawność podanych przez nich danych osobowych.
  4. Zastrzega się prawo do tymczasowego zawieszenia Konkursu, jeżeli Betclic lub jego ewentualni usługodawcy nie są w stanie zapewnić ciągłości usługi koniecznej do jego prawidłowego przebiegu
  5. Betclic nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakiejkolwiek szkody, bezpośredniej lub pośredniej, w tym między innymi powstałej wskutek uczestnictwa w Konkursie bądź wadliwej mechaniki Konkursu, niezależnie od jej rodzaju i przyczyny lub też wskutek użytkowania nagrody.
  6. Betclic nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, zdarzenia siły wyższej, w tym zdarzenia, które wpływają na prawidłowy przebieg Konkursu, wymuszają jego modyfikacje, pozbawiają częściowo lub całkowicie zwycięzców korzyści w postaci nagrody, wydłużają okres przekazania nagrody lub powodują utratę lub pogorszenie stanu nagrody.