Home Games Utility Collab Team Academy
Discord Twitter Instagram LinkedIn

Regulamin Konkursu w grze mobilnej FAME GAME / FAME MMA GAME

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Konkurs będzie prowadzony na mediach społecznościowych takich jak: Instagram - gdtweb3, famemmatv, Discord - GDT, Twitter - gdt_gg, famemmatv oraz w grze mobilnej dostępnej na platformach Google Play oraz App Store - FAME GAME / FAME MMA GAME, (zwany dalej „Konkursem”).
 2. Pomysłodawcą Konkursu i fundatorem Nagród jest FAME MMA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Swarzędzu, adres: ul. Dworcowa nr 4B lok. 3, 62-020 Swarzędz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Poznania – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000883491, NIP: 7773370464; kapitał zakładowy 400.000,00 złotych (w całości opłacony), (zwany dalej „FAME”).
 3. Organizatorem Konkursu jest GAMEDEV TUBE Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Kilińskiego 121c/192 (90-049), wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000887196, REGON: 388331348, NIP: 725-230-73-45, (zwany dalej „Organizatorem”).
 4. Główne media do komunikacji konkursu to: Instagram - gdtweb3, famemmatv, Discord - GDT, Twitter - gdt_gg, famemmatv, (zwany dalej „Media Społecznościowe”).

§ 2 Uczestnicy

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i działająca jako konsument w rozumieniu art. 22 ¹ Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 (zwana dalej „Uczestnikiem”).
 2. Osoby niemające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania uprzedniej pisemnej zgody opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji, czy taka zgoda została udzielona przez opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora konkursu, Administratora danych oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz zstępnych.

§ 3 Zasady udziału w Konkursie

 1. Zgłoszenie udziału Uczestnika do Konkursu będzie następowało w chwili pobrania gry mobilnej FAME GAME / FAME MMA GAME z App Store lub Google Play na urządzenie.
 2. Zgłoszeń można dokonywać od dnia 10.05.2023 r. od godziny 00:00.
 3. Czas trwania konkursu obowiązuje do dnia w którym organizowana jest gala FAME 18 (tj. 20.05.2023 r.).
 4. Organizator może wydłużyć lub skrócić czas trwania konkursu o czym uprzednio poinformuje Uczestników.
 5. Podanie danych osobowych Uczestnika na etapie zgłoszenia prac jest dobrowolne.
 6. Za moment dokonania Zgłoszenia uważa się moment, w którym gra mobilna FAME GAME / FAME MMA GAME zostanie pobrana na urządzenie Uczestnika.
 7. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
 8. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie, ani za wykorzystywanie przez Organizatora elementów Zgłoszenia Konkursowego w jakikolwiek sposób, w szczególności w sposób wskazany w § 4 ust. 9 Regulaminu.

§ 4 Zasady Konkursu

 1. Przedmiotem Konkursu są bilety normalne na galę FAME 18, bilety vip na galę FAME 18, PPV, PPV premium, które uczestnicy konkursu otrzymują z rund specjalnych oraz PPV i PPV premium, które uczestnicy otrzymują za miejsca w rankingu.
 2. Przyznwane uczestniką nagrody będą podlegały ocenie Komisji konkursowej składającej się z pracowników organizatora (dalej zwana „Komisją konkursową”).
 3. Dokonując Zgłoszenia do Konkursu i akceptując treść Regulaminu Uczestnik zobowiązuje się do niepodejmowania jakichkolwiek działań zmierzających do uzyskania nieuczciwej przewagi nad innymi Uczestnikami poprzez manipulowanie rankingami / zestawieniami w ramach gry mobilnej FAME GAME / FAME MMA GAME oraz wyraża zgodę na opublikowanie swojej nazwy gracza (tj. nazwa, którą Uczestnik wprowadził w grze mobilnej FAME GAME / FAME MMA GAME lub, która została mu automatycznie nadana) lub nazw profili społecznościowych na mediach społecznościowych takich jak: Instagram - gdtweb3, famemmatv, Discord - GDT, Twitter - gdt_gg, famemmatv.
 4. Zwycięzcy wybrani przez Komisję konkursową w treści Regulaminu są łącznie zwani Zwycięzcami.
 5. Komisja konkursowa dokona wyboru najlepszych Uczestników biorąc pod uwagę ich miejsce w rankingu lub wynik rundy specjalnej. Analizując przy tym czy nie zmanipulowali oni swojej pozycji lub rundy.
 6. Za wykonywanie czynności mających na celu manipulację miejsca w rankingu lub rundę specjalną Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z konkursu. Ocena rzetelności Uczestnika będzie analizowana na podstawie danych z serwera organizatora.
 7. W Konkursie dla Zwycięzców za miejsca od 1 do 10 przewidziane są nagrody w postaci PPV oraz PPV premium. Z rund specjalnych dla uczestników przewidziane są bilety normalne na galę FAME 18, bilety vip na galę FAME 18, PPV, PPV premium.
 8. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone po zakończeniu czasu trwania konkursu. na mediach społecznościowych takich jak: Instagram - gdtweb3, famemmatv, Discord - GDT, Twitter - gdt_gg, famemmatv poprzez opublikowanie nazw graczy oraz nazw profili społecznościowych Zwycięzców.
 9. Uczestnikowi przysługuje prawo do odebrania jednej nagrody za rundę specjalną lub pozycję w rankingu. Jeżeli, któraś z tych dwóch opcji została dokonana, nie jest możliwe odebranie kolejnej nagrody. Zapis ten nie dotyczy rund za których przyznawane są FAME TOKENY.
 10. Wygrana uprawnia Zwycięzców do otrzymania Nagród.
 11. O wygranej w Konkursie Zwycięzcy zostaną poinformowani w grze FAME GAME / FAME MMA GAME lub drogą korespondencyjną.

§ 5 Nagrody

 1. Nagrody przewidziane w Konkursie to:
  1. bilety normlane na galę FAME 18
  2. bilety vip na galę FAME 18
  3. FAME Tokeny
  4. PPV
  5. PPV premium
 2. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny.
 3. Zwycięzcy zostaną zweryfikowani na podstawie rankingu oraz rund specjalnych. Po tej czynności nagrody będą możliwe do odebrania w ciągu 24 godzin w ustawieniach gry jaką jest FAME GAME / FAME MMA GAME. W przypadku wygrania biletu na galę, uczestnik zobowiązawny jest wprowadzić swój adres e-mail w ustawieniach.
 4. Po pomyślnym nawiązaniu kontaktu ze zwycięzcami Organizator przeprowadzi weryfikację stwierdzającą czy podany adres e-mail należy do zwycięzcy.
 5. W przypadku podania przez Uczestnika błędnych informacji odnośnie konta w grze FAME GAME / FAME MMA GAME, Organizator jest uprawniony do nieprzyznania Nagrody.
 6. W przypadku niemożliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą lub braku kontaktu Zwycięzcy z Organizatorem w terminie 7 dni od dnia poinformowania o wygranej w sposób opisany w § 4 ust. 10, Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wybranemu przez Komisję konkursową.
 7. Za niemożliwość kontaktu uznaje się przypadek gdy Uczestnik podał błędny adres e-mail albo gdy Organizator otrzyma trzykrotną informację zwrotną o niemożliwości dostarczenia wiadomości do Zwycięzcy.
 8. Za brak kontaktu uznaje się przypadek, kiedy adres e-mail Zwycięzcy jest prawidłowy, a Organizator nie otrzymał informacji zwrotnej o niemożliwości dostarczenia wiadomości do Zwycięzcy.
 9. Warunkiem odebrania Nagród (tj. bilety na galę) przez Zwycięzcę jest podanie odpowiedniego adresu e-mail w ustawieniach gry. W przypadku PPV odebranie narody odbywa się poprzez przesłanie jej na konto gracza. Kod PPV będzie dostępny w ustawieniach gry.
 10. W przypadku osoby niemającej pełnej zdolności do czynności prawnych, dodatkowym Warunkiem odebrania Nagród jest przesłanie w terminie opisanym w ust. 7 na adres e-mail Organizatora support@gdt.gg skanu pisemnej zgody opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych jego oraz Uczestnika, a także skanu dokumentu potwierdzającego tożsamość i zawierającego zdjęcie opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego Uczestnika.
 11. Niezgodność podanych danych z danymi zawartymi w grze mobilnej FAME GAME / FAME MMA GAME będzie uprawniała Organizatora do odmowy wydania Nagród.
 12. W przypadku niespełnienia przez Zwycięzcę warunków opisanych w ust. 7 i 8, a także w przypadku opisanym w ust. 9 Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wybranemu przez Komisję konkursową.
 13. Nagrody zostaną wysłane do Zwycięzców za pośrednictwem gry FAME GAME / FAME MMA GAME. W przypadku biletów, nagrody zostaną wysłane na podane przez uczestników adresy e-mail.
 14. Nieodebranie przez Zwycięzcę Nagrody w terminie opisanym w ust. 12 będzie równoznaczne z rezygnacją przez Uczestnika z prawa do Nagrody.
 15. Nagrody nieodebrane z winy Zwycięzców pozostają w dyspozycji FAME.
 16. Koszty przesłania Nagród ponosi Organizator.

§ 6 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące ogłoszonych wyników Konkursu oraz przyznanych Nagród, Uczestnicy mogą zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres biura Organizatora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Organizatora .
 2. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez Organizatora, nie późniejsza niż:
  1. 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu na Mediach Społecznościowych– w przypadku Reklamacji dotyczącej wyników Konkursu;
  2. 7 dni od daty odbioru nagrody z ustawień gry – w przypadku Reklamacji dotyczącej przyznanych Nagród.
 3. Każda Reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej Reklamację (tj. imię, nazwisko i adres korespondencyjny w przypadku reklamacji listownej lub adres e-mail w przypadku Reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej), powód reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez Organizatora (zwana dalej „Reklamacją”).
 4. Reklamacje rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie Reklamacje zgłoszone w terminie i w formie wskazanej w niniejszym paragrafie.
 5. Rozpatrzenie Reklamacji trwa 14 dni.
 6. Zawiadomienie o wyniku Reklamacji zostanie przesłane Uczestnikowi listem poleconym w przypadku zgłoszenia Reklamacji w formie pisemnej albo za pośrednictwem poczty elektronicznej w przypadku zgłoszenia Reklamacji drogą elektroniczną. O zachowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki przez Organizatora (data stempla pocztowego) albo data wysłania wiadomości e-mail przez Organizatora.
 7. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 7 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest GAMEDEV TUBE Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Kilińskiego 121c/192 (90-049), wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000887196, REGON: 388331348, NIP: 725-230-73-45l, (zwany dalej „Administratorem”).
 2. Dane osobowe Uczestników oraz opiekunów prawnych lub przedstawicieli ustawowych Uczestników w postaci: imienia, nazwiska, adresu e-mail i numeru telefonu, a w przypadku Zwycięzców również adresu do korespondencji, danych właściwego Urzędu Skarbowego oraz adresu zameldowania, a także danych z dokumentu potwierdzającego tożsamość i nazw mediów społecznościowych oraz nazw gracza, będą przetwarzane w celu:
  1. należytego przeprowadzenia Konkursu, tj. w zakresie niezbędnym do organizacji Konkursu, wyłonienia Zwycięzcy, wykorzystania danych celem przekazania Nagród, rozpoznania Reklamacji, zabezpieczenia i ochrony przed roszczeniami Uczestnika, Zwycięzcy lub osób trzecich oraz w związku z art. 41 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 6 ust. 1 lit. a), c) i f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: „r. o.d.o.”);
  2. marketingowym Administratora danych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a r.o.d.o.).
 3. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom poza: Organizatorem Konkursu oraz firmą kurierską, odpowiedzialną za dostarczenie Nagród, a to wyłącznie w celu należytego przeprowadzenia Konkursu według zasad określonych w Regulaminie.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji Konkursu tj. do momentu wyłonienia Zwycięzców oraz przekazania Nagród i rozpatrzenia Reklamacji według zasad określonych w Regulaminie, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia roszczeń administratora i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników, Zwycięzców i osób trzecich. W przypadku Zwycięzców dane osobowe będą przechowywane przez okresy wymagane przez prawo podatkowe. Dane osobowe udostępnione w celu marketingowym Administratora będą przetwarzane do czasu wycofania przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Uczestnik ma prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych.
 7. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 8. Pozostałe informacje dotyczące danych osobowych Uczestników oraz uprawnień z nimi związanych znajdują się w Polityce prywatności Administratora (polityka prywatności).

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej gdt.gg.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 10.05.2023 r. z zastrzeżeniem, że jego postanowienia – w odpowiednim zakresie – będą stosowane aż do zakończenia ewentualnych postępowań reklamacyjnych lub odbioru Nagród.
 3. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub umieszczą nieprawdziwe informacje lub dane, zostaną automatycznie wykluczone z udziału w Konkursie.
 4. Naruszenie niniejszego Regulaminu przez Zwycięzcę, uprawnia Organizatora do odmowy wydania Nagrody.
 5. Uczestnicy w celu uzyskania odpowiedzi na pytania związane z Konkursem mogą kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: .